[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: Maintenence ที่ 10 มิถุนายน 2564 08:57:52หัวข้อ: บทสวด บทขัดมหาสมยสูตร
เริ่มหัวข้อโดย: Maintenence ที่ 10 มิถุนายน 2564 08:57:52
(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/13263303538163_images_3_.jpg)

บทขัดมหาสมยสูตร


       ทุลละภัง  ทัสสะนัง  ยัสสะ สัมพุทธัสสะ  อะภิณ๎หะโส

โลกัมหิ  อันธะภูตัส๎มิง                 ทุลละภุปปาทะสัตถุโน ฯ

สักเกสุ  กะปิละวัตถุส๎มิง             วิหะรันตัง  มะหาวะเน

ตันทัสสะนายะ  สัมพุทธัง            ภิกขุสังฆัญจะ  นิมมะลัง

ทะสะธา  สังคะเณยยาสุ             โลกะธาตูสุ  เทวะตา

อะเนกา  อัปปะเมยยา  วะ          โมทะมานา  สะมาคะตา

ตาสัง  ปิยัง  มะนาปัญจะ            จิตตัสโสทัคคิยาวะหัง

ยัง  โส  เทเสสิ  สัมพุทโธ            หาสะยันโตติ  เม  สุตัง

เทวะกายัปปะหาสัตถัง               ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ


       มหาสมยสูตร

          เอวัมเม   สุตัง ฯ   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา  สักเกสุ  วิหะระติ  กะปิละวัตถุส๎มิง   มะหาวะเน   มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ  สัพเพเหวะ  อะระหันเตหิ ฯ   ทะสะหิ   จะ  โลกะธาตูหิ   เทวะตา   เยภุยเยนะ  สันนิปะติตา  โหนติ  ภะคะวันตัง  ทัสสะนายะ   ภิกขุสังฆัญจะ ฯ   อะถะโข   จะตุนนัง   สุทธาวาสะกายิกานัง    เทวานัง   เอตะทะโหสิ ฯ   อะยัง   โข  ภะคะวา   สักเกสุ   วิหะระติ   กะปิละวัตถุส๎มิง   มะหาวะเน   มะหะตา   ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ  สัพเพเหวะ   อะระหันเตหิ   ทะสะหิ   จะ  โลกะธาตูหิ   เทวะตา   เยภุยเยนะ  สันนิปะติตา  โหนติ   ภะคะวันตัง   ทัสสะนายะ   ภิกขุสังฆัญจะ   ยันนูนะ   มะยัมปิ   เยนะ   ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ   อุปะสังกะมิต๎วา   ภะคะวะโต   สันติเก   ปัจเจกะคาถา  ภาเสยยามาติ ฯ

          อะถะโข   ตา   เทวะตา   เสยยะถาปิ   นามะ   พะละวา  ปุริโส  สัมมิญชิตัง  วา   พาหัง  ปะสาเรยยะ  ปะสาริตัง  วา  พาหัง  สัมมิญเชยยะ  เอวะเมวะ  สุทธาวาเสสุ  เทเวสุ   อันตะระหิตา   ภะคะวะโต   ปุระโต   ปาตุระหังสุ ฯ  อะถะโข  ตา  เทวะตา  ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา   เอกะมันตัง  อัฏฐังสุ ฯ   เอกะมันตัง   ฐิตา  โข  เอกา  เทวะตา  ภะคะวะโต สันติเก  อิมัง  คาถัง  อะภาสิ

        มะหาสะมะโย  ปะวะนัส๎มิง

        เทวะกายา  สะมาคะตา

        อาคะตัมหะ  อิมัง  ธัมมะสะมะยัง

        ทักขิตาเยวะ  อะปะราชิตะสังฆันติ ฯ

อะถะโข  อะปะรา  เทวะตา  ภะคะวะโต  สันติเก  อิมัง  คาถัง  อะภาสิ ฯ

        ตัต๎ระ  ภิกขะโว  สะมาทะหังสุ

        จิตตัง  อัตตะโน  อุชุกะมะกังสุ

        สาระถีวะ  เนตตานิ  คะเหต๎วา

        อินท๎ริยานิ  รักขันติ  ปัณฑิตาติ ฯ

อะถะโข  อะปะรา  เทวะตา  ภะคะวะโต  สันติเก  อิมัง  คาถัง  อะภาสิ ฯ

        เฉต๎วา  ขีลัง  เฉต๎วา  ปะลีฆัง

        อินทะขีลัง  โอหัจจะมะเนชา

        เต  จะรันติ  สุทธา  วิมะลา

        จักขุมะตา  สุทันตา  สุสู  นาคาติ ฯ

อะถะโข  อะปะรา  เทวะตา  ภะคะวะโต  สันติเก  อิมัง  คาถัง  อะภาสิ ฯ

        เย  เกจิ  พุทธัง  สะระณัง คะตา  เส

        นะ  เต  คะมิสสันติ  อะปายะภูมิง

        ปะหายะ  มานุสัง  เทหัง 

        เทวะกายัง  ปะริปูเรสสันตีติ ฯ

        อะถะโข   ภะคะวา   ภิกขู  อามันเตสิ   เยภุยเยนะ  ภิกขะเว  ทะสะสุ  โลกะธาตูสุ  เทวะตา   สันนิปะติตา   ตะถาคะตัง   ทัสสะนายะ    ภิกขุสังฆัญจะ   เยปิ เต    ภิกขะเว  อะเหสุง    อะตีตะมัทธานัง   อะระหันโต   สัมมาสัมพุทธา   เตสัมปิ  ภะคะวันตานัง   เอตะปะระมาเยวะ   เทวะตา  สันนิปะติตา  อะเหสุง ฯ  เสยยะถาปิ  มัย๎หัง  เอตะระหิ  เยปิ  เต  ภิกขะเว  ภะวิสสันติ ฯ  อะนาคะตะมัทธานัง  อะระหันโต  สัมมาสัมพุทธา,  เตสัมปิ   ภะคะวันตานัง  เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา  สันนิปะติตา  ภะวิสสันติ ฯ  เสยยะถาปิ    มัย๎หัง  เอตะระหิ อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว  เทวะกายานัง  นามานิ ฯ  กิตตะยิสสามิ  ภิกขะเว เทวะกายานัง  นามานิ   เทสิสสามิ  ภิกขะเว   เทวะกายานัง   นามานิ ฯ  ตัง   สุณาถะ    สาธุกัง   มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ ฯ   เอวัมภันเตติ  โข  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ฯ  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ

        สิโลกะมะนุกัสสามิ           ยัตถะ  ภุมมา  ตะทัสสิตา

เย  สิตา  คิริคัพภะรัง                 ปะหิตัตตา  สะมาหิตา

ปุถู  สีหาวะ  สัลลีนา                 โลมะหังสาภิสัมภุโน

โอทาตะมะนะสา  สุทธา             วิปปะสันนะมะนาวิลา ฯ

ภิยโย  ปัญจะสะเต  ญัต๎วา          วะเน  กาปิละวัตถะเว

ตะโต  อามันตะยิ  สัตถา             สาวะเก  สาสะเน  ระเต 

เทวะกายา  อะภิกกันตา             เต  วิชานาถะ  ภิกขะโว

เต  จะ  อาตัปปะมะกะรุง           สุต๎วา  พุทธัสสะ  สาสะนัง

เตสัมปาตุระหุ  ญาณัง                อะมะนุสสานะ  ทัสสะนัง

อัปเปเก  สะตะมัททักขุง             สะหัสสัง  อะถะ  สัตตะริง

สะตัง  เอเก  สะหัสสานัง            อะมะนุสสานะมัททะสุง

อัปเปเกนันตะมัททักขุง               ทิสา  สัพพา  ผุฏา  อะหุง

ตัญจะ  สัพพัง  อะภิญญายะ        วะวักขิต๎วานะ  จักขุมา

ตะโต  อามันตะยิ  สัตถา             สาวะเก  สาสะเน  ระเต

เทวะกายา  อะภิกกันตา             เต  วิชานาถะ  ภิกขะโว

เย  โวหัง  กิตตะยิสสามิ              คิราหิ  อะนุปุพพะโส ฯ

        สัตตะสะหัสสา  วะ  ยักขา  ภุมมา  กาปิละวัตถะวา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        ฉะสะหัสสา  เหมะวะตา     ยักขา  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        สาตาคิรา  ติสะหัสสา        ยักขา  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน 

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        อิจเจเต  โสฬะสะสะหัสสา  ยักขา  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        เวสสามิตตา  ปัญจะสะตา   ยักขา  นานัตตะวัณณิโณ

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        กุมภิโร  ราชะคะหิโก         เวปุลลัสสะ  นิเวสะนัง

ภิยโย  นัง  สะตะสะหัสสัง           ยักขานัง  ปะยิรุปาสะติ

กุมภิโร  ราชะคะหิโก                 โสปาคะ  สะมิติง  วะนัง ฯ

        *ปุริมัญจะ  ทิสัง  ราชา      ธะตะรัฏโฐ  ปะสาสะติ

คันธัพพานัง  อาธิปะติ                มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส ฯ

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว            อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        *ทักขิณัญจะ  ทิสัง  ราชา   วิรุฬโห  ตัปปะสาสะติ

กุมภัณฑานัง  อาธิปะติ               มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว            อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        *ปัจฉิมัญจะ  ทิสัง  ราชา    วิรูปักโข  ปะสาสะติ

นาคานัง  อาธิปะติ                    มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส ฯ

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว            อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        *อุตตะรัญจะ  ทิสัง  ราชา   กุเวโร  ตัปปะสาสะติ

ยักขานัง  อาธิปะติ                    มะหาราชา  ยะสัสสิ  โส ฯ

ปุตตาปิ  ตัสสะ  พะหะโว            อินทะนามา  มะหัพพะลา

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        ปุริมะทิสัง  ธะตะรัฏโฐ       ทักขิเณนะ  วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข                   กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง ฯ

จัตตาโร  เต  มะหาราชา             สะมันตา  จะตุโร  ทิสา

ทัททัลละมานา  อัฏฐังสุ              วะเน  กาปิละวัตถะเว ฯ

เตสัง  มายาวิโน  ทาสา              อาคู  วัญจะนิกา  สะฐา

มายา  กุเฏณฑุ  เวเฏณฑุ            วิฏู  จะ  วิฏุโต  สะหะ

จันทะโน  กามะเสฏโฐ  จะ          กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ

ปะนาโท  โอปะมัญโญ  จะ          เทวะสูโต  จะ  มาตะลิ

จิตตะเสโน  จะ  คันธัพโพ           นะโฬราชา  ชะโนสะโภ

อาคู  ปัญจะสิโข  เจวะ               ติมพะรู  สุริยะวัจฉะสา

เอเต  จัญเญ  จะ  ราชาโน          คันธัพพา  สะหะ  ราชุภิ

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        อะถาคู  นาภะสา  นาคา    เวสาลา  สะหะตัจฉะกา

กัมพะลัสสะตะรา  อาคู              ปายาคา  สะหะ  ญาติภิ ฯ

ยามุนา  ธะตะรัฏฐา  จะ             อาคู  นาคา  ยะสัสสิโน

เอราวัณโณ  มะหานาโค             โสปาคะ  สะมิติง  วะนัง ฯ

        เย  นาคะราเช  สะหะสา  หะรันติ

ทิพพา  ทิชา  ปักขิ  วิสุทธะจักขู

เวหายะสา  เต  วะนะมัชฌะปัตตา

จิต๎รา  สุปัณณา  อิติ  เตสะ  นามัง

อะภะยันตะทา  นาคะราชานะมาสิ

สุปัณณะโต  เขมะมะกาสิ  พุทโธ

สัณหาหิ  วาจาหิ  อุปะวะหะยันตา

นาคา  สุปัณณา   สะระณะมะกังสุ  พุทธัง ฯ

        ชิตา  วะชิระหัตเถนะ        สะมุททัง  อะสุรา  สิตา

ภาตะโร  วาสะวัสเสเต               อิทธิมันโต  ยะสัสสิโน

กาละกัญชา  มะหาภิส๎มา            อะสุรา  ทานะเวฆะสา

เวปะจิตติ  สุจิตติ  จะ                ปะหาราโท  นะมุจี  สะหะ

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง              สัพเพ  เวโรจะนามะกา

สันนัยหิต๎วา  พะลิง  เสนัง           ราหุภัททะมุปาคะมุง

สะมะโยทานิ  ภัททันเต              ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        อาโป  จะ  เทวา  ปะฐะวี  จะ เตโช  วาโย  ตะทาคะมุง

วะรุณา  วารุณา  เทวา               โสโม  จะ  ยะสะสา  สะหะ

เมตตากะรุณากายิกา                 อาคู  เทวา  ยะสัสสิโน

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง  วะนัง ฯ

        เวณฑู  จะ  เทวา  สะหะลี  จะ อะสะมา  จะ  ทุเว  ยะมา

จันทัสสูปะนิสา  เทวา                จันทะมาคู  ปุรักขิตา

สุริยัสสูปะนิสา  เทวา                 สุริยะมาคู  ปุรักขิตา

นักขัตตานิ  ปุรักขิต๎วา                อาคู  มันทะพะลาหะกา

วะสูนัง  วาสะโว  เสฏโฐ             สักโกปาคะ  ปุรินทะโท

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง วะนัง ฯ

        อะถาคู  สะหะภู  เทวา      ชะละมัคคิสิขาริวะ

อะริฏฐะกา จะ  โรชา  จะ           อุมมา  ปุปผะนิภาสิโน

วะรุณา  สะหะธัมมา  จะ            อัจจุตา  จะ  อะเนชะกา

สุเลยยะรุจิรา อาคู                    อาคู  วาสะวะเนสิโน

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง วะนัง ฯ

               สะมานา  มะหาสะมานา     มานุสา มานุสุตตะมา

ขิฑฑาปะทูสิกา  อาคู                 อาคู  มะโนปะทูสิกา

อะถาคู  หะระโย  เทวา              เย  จะ  โลหิตะวาสิโน

ปาระคา  มะหาปาระคา              อาคู  เทวา  ยะสัสสิโน

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง วะนัง ฯ

        สุกกา  กะรุมหา  อะรุณา    อาคู  เวฆะนะสา  สะหะ

โอทาตะคัย๎หา  ปาโมกขา            อาคู  เทวา  วิจักขะณา

สะทามัตตา  หาระคะชา             มิสสะกา  จะ  ยะสัสสิโน

ถะนะยัง  อาคา  ปะชุนโน           โย  ทิสา  อะภิวัสสะติ

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง วะนัง ฯ

        เขมิยา  ตุสิตา  ยามา         กัฏฐะกา  จะ  ยะสัสสิโน

ลัมพิตะกา  ลามะเสฏฐา             โชติมานา  จะ  อาสะวา

นิมมานะระติโน  อาคู                อะถาคู  ปะระนิมมิตา

ทะเสเต  ทะสะธา  กายา            สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต  ชุติมันโต                  วัณณะวันโต  ยะสัสสิโน

โมทะมานา  อะภิกกามุง             ภิกขูนัง  สะมิติง วะนัง ฯ

        สัฏเฐเต  เทวะนิกายา        สัพเพ  นานัตตะวัณณิโน

นามัน๎วะเยนะ  อาคัญฉุง             เย  จัญเญ  สะทิสา  สะหะ

ปะวุตถะชาติมักขีลัง                  โอฆะติณณะมะนาสะวัง

ทักเขโมฆะตะรัง  นาคัง              จันทังวะ  อะสิตาสิตัง

สุพรัห๎มา  ปะระมัตโต  จะ           ปุตตา  อิทธิมะโต  สะหะ

สันนังกุมาโร  ติสโส  จะ             โสปาคะ  สะมิติง  วะนัง ฯ

สะหัสสะพรัห๎มะโลกานัง             มะหาพรัห๎มาภิติฏฐะติ

อุปะปันโน  ชุติมันโต                 ภิส๎มากาโย  ยะสัสสิ  โส ฯ

ทะเสตถะ  อิสสะรา  อาคู           ปัจเจกะวะสะวัตติโน

เตสัญจะ  มัชฌะโต  อาคา           หาริโต  ปะริวาริโต ฯ

เต  จะ  สัพเพ  อะภิกกันเต          สินเท  เทเว  สะพรัห๎มะเก

มาระเสนา  อะภิกกามิ               ปัสสะ  กัณหัสสะ  มันทิยัง

เอถะ  คัณหะถะ  พันธะถะ          ราเคนะ  พันธะมัตถุ  โว

สะมันตา  ปะริวาเรถะ                มา  โว  มุญจิตถะ  โกจิ  นัง ฯ

อิติ  ตัตถะ มะหาเสโน                กัณหะเสนัง  อะเปสะยิ

ปาณินา  ตะละมาหัจจะ             สะรัง  กัต๎วานะ  เภระวัง ฯ

ยะถา  ปาวุสสะโก  เมโฆ             ถะนะยันโต  สะวิชชุโก

ตะทา  โส  ปัจจุทาวัตติ              สังกุทโธ  อะสะยังวะเส ฯ

ตัญจะ  สัพพัง  อะภิญญายะ        วะวักขิต๎วานะ  จักขุมา

ตะโต  อามันตะยิ  สัตถา             สาวะเก  สาสะเน  ระเต

มาระเสนา  อะภิกกันตา             เต  วิชานาถะ  ภิกขะโว ฯ 

        เต  จะ  อาตัปปะมะกะรุง   สุต๎วา  พุทธัสสะ  สาสะนัง

วีตะราเคหิ  ปักกามุง                 เนสัง  โลมัมปิ  อิญชะยุง ฯ

สัพเพ  วิชิตะสังคามา                 ภะยาตีตา  ยะสัสสิโน

โมทันติ  สะหะ  ภูเตหิ                สาวะกา  เต  ชะเนสุตาติ ฯ

                                มะหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง ฯ


                                ————————

ที่มา วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี