[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: 【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪ ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555 02:43:37หัวข้อ: คำแปลพระคาถาชินบัญชรแบบร้อยกรอง (กาพย์ยานี)
เริ่มหัวข้อโดย: 【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪ ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555 02:43:37
คำแปลพระคาถาชินบัญชรแบบร้อยกรอง (กาพย์ยานี)

แปลโดย พระคุณเจ้า พระธรรมโกศาจารย์ วัดราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี

(http://farm8.staticflickr.com/7027/6476373471_b57432867a.jpg)

ข้าฯ ขอเชิญเสด็จ ,,,,,,,,,,,, พระสรรเพชญพุทธองค์

นรา สภาทรง ,,,,,,,,,,,, พิชิตมารและเสนา

ยี่สิบ แปดพระองค์ ,,,,,,,,,,,, นายกสงฆ์ ทรงสมญา

ตัณหังกร เป็นต้นมา ,,,,,,,,,,,, ทรงดื่มแล้วซึ่งรสธรรม

จตุสัจ อันประเสริฐ ,,,,,,,,,,,, ทรงคุณเลิศดิลกล้ำ

ยอดบุญ พระคุณนำ ,,,,,,,,,,,, ยิ่งเทพไท ไตรวิชชา

โปรดรับประทับทรง ,,,,,,,,,,,, ณ ที่ตรงกระหม่อมข้าฯ

ข้าพุทธเจ้าสา- ,,,,,,,,,,,, ธุประณมบังคมเชิญ

ขอให้ พระพุทธะ ,,,,,,,,,,,, สักกยะ พระจำเริญ

ประทับ บนเศียรเทอญ ,,,,,,,,,,,, ปราชญ์สรรเสริญพระบารมี

ขอให้ พระธรรมะ ,,,,,,,,,,,, อริยะวิสุทธิ์ศรี

ประทับจักขุ นทรีย์ ,,,,,,,,,,,, ให้ข้ามีปัญญาญาณ

ขอให้ พระสังฆะ ,,,,,,,,,,,, วิสุทธะคุณาจารย์

สถิต ประดิษฐาน ,,,,,,,,,,,, อุระข้าฯ อย่ารู้ไกล

ให้พระ อนุรุทธิ์ ,,,,,,,,,,,, บริสุทธิ์ อยู่หทัย

พระสารี บุตรไพ- ,,,,,,,,,,,, โรจนัยน์ ณ เบี้องขวา

เบื้องหลัง พระโกณฑัญ- ,,,,,,,,,,,, ญะสถิต จิตตสา

เบื้องซ้าย พระโมคคัลลา- ,,,,,,,,,,,, นะ สถิตสถาพร

หูขวา พระอานนท์ ,,,,,,,,,,,, ประชุมชนประณมกร

พระราหุล อุดมพร ,,,,,,,,,,,, สถิตร่วม จรัญญา

หูซ้าย พระกัสสป ,,,,,,,,,,,, นิราศภพ กิตติมา

คู่กับ พระมหา- ,,,,,,,,,,,, นามะสถิต ประดิษฐาน

พระพุท ธะโสภิต ,,,,,,,,,,,, ผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ

จอมมุนีวีระหาญ ,,,,,,,,,,,, ไตรวิชชาประภากร

ดุจดวงพระอาทิตย์ ,,,,,,,,,,,, แรงร้อยฤทธิ์พันแสงศร

สถิตเกศอุดมกร ,,,,,,,,,,,, ปัจฉิมภาค พิบูลพรรณ

พระกุมาระกัสสป ,,,,,,,,,,,, ผู้เจนจบวจีสัณห์

บ่อบุญ คุณานันต์ ,,,,,,,,,,,, สถิตโอษฐ์อลังการ

ขอให้ พระปุณณะ ,,,,,,,,,,,, เถระพระ อังคุลิมาล

พระอุ-บาลีศานต์ ,,,,,,,,,,,, พระนันทะ, พระศีวลี

บรรจบ เป็นเบญจะ ,,,,,,,,,,,, พระเถระผู้เรืองศรี

สถิตอยู่ นลาตมี ,,,,,,,,,,,, เสน่ห์ดี ไมตรีตาม

แปดสิบพระสาวก ,,,,,,,,,,,, มนต์สาธกผู้เรืองนาม

เรืองเดชทุกโมงยาม ,,,,,,,,,,,, ด้วยสีลา ธิคุณคง

สถิตทั่วทุกส่วนกาย ,,,,,,,,,,,, ทั้งน้อยใหญ่ประทับทรง

เป็นคุณจำเริญมง- ,,,,,,,,,,,, คละเลิศประเสริฐศรี

ขอเชิญพระปริตร ,,,,,,,,,,,, อันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรี

เมตตาและปราณี ,,,,,,,,,,,, บริรักษ์นิราศภัย

เบื้องหน้า รัตนสูตร ,,,,,,,,,,,, ธรรมาวุธอันเกรียงไกร

ทักษิณอันฤาชัย ,,,,,,,,,,,, เมตตสูตร พระพุทธมนต์

ปัจฉิม ธชัคคสูตร ,,,,,,,,,,,, พุทธวุธวิเศษล้น

อุดร มหามนต์ ,,,,,,,,,,,, อังคุลิมา ละสูตรเสริม

ขันธโม ระปริตร ,,,,,,,,,,,, ดังจักรกฤชประสิทธิ์เฉลิม

อาฏานาฏสูตรเติม ,,,,,,,,,,,, พระขรรค์เพชรเผด็จมาร

เพดาลกั้นมารอากาศ ,,,,,,,,,,,, ให้ปลาศเกษมศานต์

อีกให้เป็นปราการ ,,,,,,,,,,,, กำแพงแก้ว กำจัดภัย

ทวารบถ กรดเจ็ดชั้น ,,,,,,,,,,,, ดำรงมั่น เดโชชัย

พระชินราชประสาส์นให้ ,,,,,,,,,,,, เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตน

ด้วยเดชพระชินศรี ,,,,,,,,,,,, เรืองฤทธีมหิทธิดล

ขจัดภัยทุกแห่งหน ,,,,,,,,,,,, ทั้งวิบัติอุปัทวา

ทั้งภายนอกและภายใน ,,,,,,,,,,,, เกิดเป็นภัยไม่นำพา

เพียงลมร้ายพัดไปมา ,,,,,,,,,,,, ไม่บีฑาอย่าอาวรณ์

เมื่อข้าฯ สวดพระสูตร ,,,,,,,,,,,, พระสัมพุทธบัญชร

สูงสุดพุทธพร ,,,,,,,,,,,, ในพื้นเมธนีดล

กลางชิน นะบัญชร ,,,,,,,,,,,, คุณากร กิตติพล

หวังใดให้เป็นผล ,,,,,,,,,,,, จากกุศลสาธยาย

ขอมวลมหาบุรุษ ,,,,,,,,,,,, หน่อพระพุทธฤาสาย

รักษาข้าฯ อย่าคลาย ,,,,,,,,,,,, ตลอดกาลนิรันดร

อีกเวทมนตร์ดลคาถา ,,,,,,,,,,,, ที่มวลข้าฯ ประณมกร

เล่าเรียนเพียรว่าวอน ,,,,,,,,,,,, อนุสรณ์ตลอดมา

เป็นคุณคุ้มครองดี ,,,,,,,,,,,, อย่าให้มีซึ่งโรคา

เป็นคุณช่วยรักษา ,,,,,,,,,,,, สรรพภัยไม่แผ้วพาน

อานุภาพพระชินะ ,,,,,,,,,,,, อุปัทวะอย่ารู้หาญ

ห่างไกลไม่ระราน ,,,,,,,,,,,, ประสพงานสวัสดี

อานุภาพพระธรรมะ ,,,,,,,,,,,, ให้ชำนะความอัปรีย์

ห่างไกลคนใจผี ,,,,,,,,,,,, กาลกิณีไม่กล้ำกราย

อานุภาพพระสังฆะ ,,,,,,,,,,,, ให้ชำนะอันตราย

ไม่เห็นคนใจร้าย ,,,,,,,,,,,, ไม่มั่นหมายมาราวี

อานุภาพพระสัทธรรม ,,,,,,,,,,,, ทุกเช้าค่ำรักษาศรี

จำรัสจำเริญดี ,,,,,,,,,,,, ร่มพระศรี ชินบัญชรฯ