[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 17 มิถุนายน 2553 07:41:47หัวข้อ: ความฟุ้งซ่าน
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 17 มิถุนายน 2553 07:41:47
(http://img1.imagehousing.com/1/824533823131f903f2c989a9eaa9f15e.jpg)ความฟุ้งซ่านเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นเจตสิกธรรมจะเรียกว่าอุทธัจจเจตสิก

ซึ่งเป็นภาษาบาลีไม่ใช่เพียงรู้จักแต่ชื่อควรจะให้เข้าใจถึงลักษณะจริง ๆ ของธรรม อุทธัจจ-

เจตสิกเป็นอกุศลสาธารณะเจตสิกซึ่งเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภท อกุศลสาธารณเจต -

สิกมี 4 ดวง ได้แก่ โมหเจตสิก อหิริกเจตสิก อโนตตัปปะ และอุทธัจจเจตสิกขณะที่

อกุศลจิตเกิดขณะนั้นมีโมหะเจตสิกที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงมี

อหิริกเจตสิกที่ไม่ละอายต่ออกุศลธรรมมีอโนตัปปเจตสิกที่ไม่เกรงกลัวต่อภัยของ

อกุศลธรรมและอุทธัจจเจตสิกความฟุ้งซ่านเกิดร่วมด้วยขณะนั้นจิตไม่สงบจะเป็น

โลภะหรือโทสะความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นแล้วพระอรหันต์ดับอุทธัจจะดับกิเลส ทั้งหมดสิ้น

แต่ตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ย่อมมีความฟุ้งซ่านบางท่านยังมีความไม่เข้าใจคิด

ว่าความฟุ้งซ่านเป็นวิบากเป็นผลของกรรมดังนั้นการฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจจริง ๆ คิด

เองไม่ได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าความฟุ้งซ่านเป็น

กิเลสไม่ใช่ผลของกรรม

ความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลส ขณะกิเลสหรือบาปอกุศลเกิดขึ้น

ครั้งใดขณะนั้นก็ถือว่าฟุ้งซ่านแล้ว เพราะอุทธัจจะอันเป็นสภาพของความฟุ้งซ่านไม่

สงบเกิดร่วมด้วยทุกครั้งในทางตรงกันข้าม ขณะใดที่จิตเป็นกุศล เป็นบุญ ขณะนั้นจิตย่อมปราศจากความฟุ้งซ่านAvalokiteshwara Performance - Buddha of Compassion (http://www.youtube.com/watch?v=OE-jPFqvUTo#)