[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 28 มิถุนายน 2553 00:23:25หัวข้อ: ภาวนาด้วยหัวใจ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 28 มิถุนายน 2553 00:23:25
(http://image.ohozaa.com/if/practiceheart.jpg)

(http://image.ohozaa.com/ir/practicedaily07.gif)

(http://image.ohozaa.com/if/07072009_ad_1246902770_0_75782100.gif)ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ในขณะที่ประทับอยู่เมืองสาวัตถี ณ.วัดอนาถบิณฑิกะ ป่าเชตวัน พระองค์ทรงเรียก

บรรดาพระภิกษุทั้งหลาย และได้ทรงสั่งสอนพระภิกษุ ทั้งหลายนั้น

พระภิกษุทั้งหลาย

และพระภิกษุทั้งหลายนั้นได้ขานรับ พวกเราได้อยู่ ณ.ที่นี้แล้ว พระพุทธเจ้าข้า

พระพุทธองค์ได้ตรัสขึ้นว่าเราจะสอนท่านทั้งหลายให้รู้ความหมายของวิธีการที่ดีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษได้ เราจะเริ่มด้วยเค้าโครงของคำสอนและ

เราจะอรรถาธิบาย ความหมายโดยละเอียดขอภิกษุทั้งหลายโปรดฟังอย่างตั้งใจด้วยเทอญ

เหล่าพระภิกษุได้ตอบพระพุทธองค์ พวกเรากำลังฟังอย่างตั้งใจ พระพุทธเจ้าข้า

พระพุทธองค์ได้โปรดตรัสสั่งสอนว่า

อย่าได้ถูกลากจูงไปในอดีต

อย่าได้สูญเสียตัวเองไปในอนาคต

อดีตไม่ได้อยู่ ณ.ที่นี้

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง

มองให้ลึกซึ้งชีวิตจะมีได้ ณ ที่นี่และปัจจุบันนี้เท่านั้น

ผู้ฝึกปฏิบัติดำรงอยู่ในความมั่นคงและเป็นอิสระ

เราต้องมีความเพียรในวันนี้

รอให้ถึงพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว

ความตายนั้นมาอย่างคาดไม่ถึง

เราจะต่อรองกับความตายนั้นได้อย่างไร

เราขอเรียกขานผู้ที่ดำรงอยู่อย่างมีสติทั้งคืนและวันว่า

เป็นผู้ที่รู้วิธีที่ดีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษหัวข้อ: Re: ภาวนาด้วยหัวใจ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 28 มิถุนายน 2553 00:24:44
(http://image.ohozaa.com/if/practiceheart.jpg)

(http://image.ohozaa.com/ir/practicedaily07.gif)

(http://image.ohozaa.com/if/07072009_ad_1246902770_0_75782100.gif)

 ภิกษุทั้งหลาย ความหมายของการถูกลากจูง ไปในอดีต คืออะไร ?
เมื่อใครบางคนพิจารณาถึงร่างกายของเขาที่เป็นในอดีต ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต จิตปรุงแต่งที่เป็นในอดีต และจิตสำนึก จิตใต้สำนึกที่เป็นในอดีต เมื่อเขาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จิตใจของเขาไปติดยึดกับสิ่งที่กลายเป็น อดีตไปแล้วเหล่านั้น คนผู้นั้นถูกลากจูงเข้าไปในอดีต

ภิกษุทั้งหลาย ความ หมายของการไม่ถูกลากจูงไปในอดีต คืออะไร ?
เมื่อใครบางคนพิจารณาถึงร่างกายของเขาที่เป็นในอดีต ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต จิตปรุงแต่งที่เป็นในอดีต และจิตสำนึก จิตใต้สำนึกที่เป็นในอดีต เมื่อเขาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จิตใจของเขาไม่ตกเป็นทาสหรือยึดติดกับ สิ่งที่กลายเป็นอดีตไปแล้วเหล่านั้น คนผู้นั้นไม่ถูกลากจูงเข้าไปในอดีต

ภิกษุทั้งหลาย ความ หมายของการสูญเสียตัวเองไปในอนาคต คืออะไร ?
เมื่อใครบางคนพิจารณาถึงร่างกายของเขาที่จะเป็นในอนาคต ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จิตที่จะปรุงแต่งในอนาคต และจิตสำนึก จิตใต้สำนึกที่จะเป็นในอนาคต เมื่อเขาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จิตของเขาเป็นภาระและเพ้อฝัน ถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเหล่านั้น คนผู้นั้นก็จะสูญเสียตัวเองไปกับอนาคต


หัวข้อ: Re: ภาวนาด้วยหัวใจ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 28 มิถุนายน 2553 00:28:19
(http://image.ohozaa.com/if/07072009_ad_1246902770_0_75782100.gif)

(http://image.ohozaa.com/if/practiceheart.jpg)

(http://image.ohozaa.com/ir/practicedaily07.gif)


ภิกษุทั้งหลาย ความหมายของคำว่าไม่สูญ เสียตัวเองไปในอนาคต คืออะไร ?
เมื่อใครบางคนพิจารณาถึงร่างกายของเขาที่จะเป็นในอนาคต ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จิตที่จะปรุงแต่งในอนาคต และจิตสำนึก จิตใต้สำนึกที่จะเป็นในอนาคต เมื่อเขาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จิตของเขาก็จะไม่เป็นภาระและ เพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเหล่านั้น คนผู้นั้นก็จะไม่สูญเสียตัวเองไปกับอนาคต

ภิกษุทั้งหลาย ความ หมายของการถูกพัดพาออกจากปัจจุบัน คืออะไร ?
เมื่อใครบางคน ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการตื่นรู้ คำสอนเกี่ยวกับความรักความเข้าใจ สังฆะที่มีการอยู่ร่วมกัน ด้วยความตระหนักรู้และสมานฉันท์ เมื่อบุคคลนั้นไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพระอริยะ พระอาจารย์ คำสอนของท่าน และไม่ฝึกฝนปฏิบัติตาม คำสอนเหล่านี้คิดว่าร่างกายนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือร่างกายนี้ ความรู้สึกนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือความรู้สึกนี้ ความคิดเห็นนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือความคิดเห็นนี้ จิตปรุงแต่งนี้เป็นของฉัน ฉันเป็นจิตปรุงแต่งนี้ จิตสำนึก จิตใต้สำนึกนี้เป็นของฉัน ฉันเป็นจิตสำนึก จิตใต้สำนึกนี้ บุคคลผู้นั้นถูกพัดพาไปจากปัจจุบัน

ภิกษุทั้งหลายความหมายของการไม่ถูกพัดพาออกจากปัจจุบัน คืออะไร ?
เมื่อใครบางคน ได้ศึกษาเรียนรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการตื่นรู้ คำสอนเกี่ยวกับความรักความเข้าใจ สังฆะที่มีการอยู่ร่วมกัน ด้วยความตระหนักรู้และสมานฉันท์ เมื่อบุคคลนั้น ทราบอะไรเกี่ยวกับพระอริยะ พระอาจารย์ และคำสอนของท่าน และฝึกฝนปฏิบัติตาม คำสอนเหล่านี้ ไม่คิดว่าร่างกายนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือร่างกายนี้ ความรู้สึกนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือความรู้สึกนี้ ความคิดเห็นนี้เป็นของฉัน ฉันก็คือความคิดเห็นนี้ จิตปรุงแต่งนี้เป็นของฉัน ฉันเป็นจิตปรุงแต่งนี้ จิตสำนึก จิตใต้สำนึกนี้เป็นของฉัน ฉันเป็นจิตสำนึก จิตใต้สำนึกนี้ บุคคลผู้นั้นไม่ถูกพัดพาไปจากปัจจุบัน

ภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงเค้าโครงและความหมายไปอย่างละเอียดชัดเจน ของวิธีที่ดีที่จะอาศัยชีวิตอยู่อย่างสันโดษ

เมื่อพระพุทธองค์ได้สั่งสอน เหล่าพระภิกษุต่างมีความปิติยินดี และนำคำสอนของพระพุทธองค์ไปฝึกปฏิบัติ


.........จาก ภัทเทกรัตตสูตร พระไตรปิฎกบาลีมัชฌิมนิกาย (131) อุปริปัณณาสก์.........


.......................หมู่บ้านพลัม...................http://www.fungdham.com/download/song/allhits/27.mp3