[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => พุทธวัจนะ ในธรรมบท => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 16:49:33หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 16:49:33
(http://lh3.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TC3ESgd_meI/AAAAAAAABFU/hysy-y_av74/255.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/21.wma


........................พระอานนท์..................


ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทด้วยเหตุอันใด ฯ


..................พระพุทธเจ้า.................


ดูกร อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อย่างนี้ว่า


.......................ทรงแสดงธรรมอิทัปปัจจยตา.....................


เมื่อเหตุนี้มี + ผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดขึ้น + ผลนี้จึงเกิดขึ้น


เมื่อเหตุนี้ไม่มี + ผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับ คือ.........................................
หัวข้อ: Re: ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 16:57:01
(http://lh3.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TC3ESgd_meI/AAAAAAAABFU/hysy-y_av74/255.jpg)...........................ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลม..........................


....................พิจารณาการเกิดของทุกข์เป็นลําดับขั้น................


เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร

พิจารณาการเกิดของทุกข์เป็นลําดับขั้น
   
เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป

เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสฬายตนะ

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ

เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา

เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา

เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ

เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

อย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้
หัวข้อ: Re: ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 17:10:33
(http://lh3.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TC3ESgd_meI/AAAAAAAABFU/hysy-y_av74/255.jpg).....................ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบปฎิโลม...................


.......................พิจารณาการดับของทุกข์เป็นลําดับขั้น....................


แต่เพราะอวิชชานั่นแลดับด้วยวิราคะไม่มี ส่วนเหลือ จึงดับสังขารได้

เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได้

เพราะวิญญาณดับจึงดับนามรูปได้

เพราะนามรูปดับจึงดับสฬายตนะได้

เพราะสฬายตนะดับจึงดับผัสสะได้

เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได้

เพราะเวทนาดับจึงดับตัณหาได้

เพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได้

เพราะอุปาทานดับจึงดับภพได้

เพราะภพดับจึงดับชาติได้

เพราะชาติดับจึงดับชรา + มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ได้

อย่างนี้เป็นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้

ดูกร.............อานนท์ ด้วยเหตุเท่านี้แล

จึงควรเรียกได้ว่า.........................ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท


..........พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ข้อ๒๔๔ หน้า๑๖๔........

หัวข้อ: Re: ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 17:17:58
(http://lh3.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TC3ESgd_meI/AAAAAAAABFU/hysy-y_av74/255.jpg)
.....................มีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้...................


ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะมีเรื่องที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระองค์และพระองค์ได้

ตรัสตอบมีความดังนี้..........น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าข้าหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งแต่ก็

ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่าย ๆ

อย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมอันลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้

ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง.................ฯลฯ


..............ที่มา สํ.นิ. ๑๖/๒๒๔-๕/๑๑๐-๑...............


........................ส่วนที่เหลือต้องค้นคว้าใน.....................


http://84000.org (http://84000.org)