[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 12 กรกฎาคม 2553 10:58:43หัวข้อ: just understand
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 กรกฎาคม 2553 10:58:43
(http://www.taklong.com/pictpost/t/183764IMG006-9.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/20.wma


(:LOVE:)ถ่ายภาพประกอบเนื้อหาโดยข้าพเจ้านู๋(บางครั้ง)เองแหละขอรับกระผม (:LOVE:)


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)ได้ฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว ทั้ง

จากการบรรยายที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศ จาก

สถานีวิทยุนอกจากนั้นก็ยังติดตามไปฟังการบรรยายและสนทนาธรรมทั้งในและต่าง

ประเทศแต่ยังไม่ใช่การฟังด้วยดีที่จะเกิดปัญญาขั้นการฟังพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่

ใจฟังด้วยดีมักจะคิดไปเรื่องอื่น ๆ แต่เมื่อได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์และอาจารย์

ดวงเดือนบารมีธรรมให้พิมพ์คำบรรยาย แนวทางเจริญวิปัสสนา ของท่านอาจารย์

ทั้งหมดซึ่งตอนแรกคุณน้าประมัย โชติวรรณ ล่วงลับไปแล้วได้พิมพ์ไว้ถึงครั้งที่

๓๘๐ มีประมาณ ๒,๐๐๐ กว่า ครั้ง นั้นพิมพ์จากต้นฉบับที่คุณ ป้าสงวน สุจริตกุล ถอด

เทปไว้ด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายความจริงคุณป้าได้ถอดเทปไว้ทั้งหมดแต่มีผู้ขอ

ยืมไปแล้วติดตามไม่พบตอนหลังคุณป้าไปถอดเทปคำบรรยายที่มูลนิธิ ฯ ที่เป็นของ

ปัจจุบันจึงไม่มีเวลาไปถอดเทปในครั้งที่หายไปด้วยเหตุจำเป็นนี้ดิฉันจึงได้ถอดเทป

เองคือ พิมพ์ไปพร้อมกับฟังด้วยจึงจำเป็นต้องฟังด้วยดี ปัญญาขั้นการฟังจึงเริ่มเกิด

มากกว่าฟังเฉย ๆ มาก

ได้ยินคำว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน มานับครั้ง

ไม่ถ้วนได้ยินว่าทุกอย่างเป็นธรรม ก็นับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันและข้อความที่

ท่านพระอัสชิแสดงธรรมกับท่านพระสารีบุตรเมื่อพบกันครั้งแรกว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุ

พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัส

อย่างนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน

บุคคลเมื่อประมวลธรรมที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดแล้วก็เพิ่งเข้าใจว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

สภาพธรรมที่เป็นเหตุและสภาพธรรมที่เป็นผลของเหตุนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษาพระสูตร

ต่าง ๆ ในพระไตรปิฎกนั้นทรงแสดงเรื่องของเหตุและผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ

บุคคลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งอดีต

อย่างในวันนี้วันเสาร์ที่ ๑๐ ก.ค. ๕๓ มูลนิธิ ฯ นำอิฏฐสูตรมาสนทนา มีข้อความโดย

ย่อว่าสิ่งที่น่าปรารถนาของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้มี ๑๐ ประการ เช่น โภคสมบัติ ซึ่ง

ต้องได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียร วัณณะ คือ ผิวพรรณงามได้มาด้วยการประดับ

ตกแต่งเป็นต้นเมื่ออ่านพระสูตรจบ มีผู้ถามว่า พระสูตรนี้เหมือนสนับสนุนให้มีตัณหาเพราะแสดงวิธีที่

จะให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ

ท่านอาจารย์ตอบว่า พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมตามความเป็นจริง ผู้ที่ไม่มีตัณหา คือ

พระอรหันต์ แต่สำหรับผู้ยังไม่ใช่พระอรหันต์ ก็ยังมีความปรารถนาในสิ่ง ๑๐ ประการ

เหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทรงแสดงเหตุว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากเหตุต่าง ๆ ไม่ใช่

เกิดขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมที่เป็นเหตุ และเมื่อมีเหตุที่สมควร สภาพ

ธรรมที่เป็นผลก็จะเกิดขึ้น

เราเพิ่งเข้าใจเร็ว ๆ นี้เองว่า ศึกษาธรรม ด้วยการฟัง การอ่าน ผิดมาโดยตลอด เดิมอ่าน

โดยมีเรา มีเขาเช่น อ่านเรื่องพระนางมัลลิกาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ทำไมผู้หญิง

บางคนเกิดมาไม่สวยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเป็นผู้มักโกรธเราผู้เป็นคนอยาก

สวยก็ตั้งใจอย่างมั่นคงว่า ต่อไปนี้จะไม่โกรธแล้ว ชาติหน้าจะได้สวยแต่ก็ไม่สำเร็จ

เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ลืมหมด หรือพอนึกขึ้นได้ก็คิดว่าไม่สวยก็ได้ขอโกรธ

ก่อนนอกจากโกรธแล้วก็ยังผูกโกรธไว้อีก

นี่เป็นการศึกษาโดยเอาเราเอาเขาไปใส่ในเรื่องนั้น ๆ ลืมไปว่า ธรรมทั้งหลายเป็น

อนัตตา ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างเราเป็นคนมักโกรธก็เพราะได้สะสม

ความโกรธ ความกลัวมามาก จะให้หมดไปเพราะความอยากสวย คงไม่ได้ความอยาก

เป็นกิเลสเช่นกัน ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ความโกรธและกิเลสอื่นๆหมดไปแน่นอน ต้องละ

ด้วยปัญญา คือ การรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง

แม้การศึกษาก็ผิดมาโดยตลอด แม้ท่านอาจารย์จะบรรยายไว้แล้วบ่อย ๆ เนือง ๆ แต่เมื่อ

ยังไม่ฟังด้วยดี ปัญญาขั้นฟังก็ไม่เป็นไปด้วยดี แล้วอย่างนี้จะให้ปัญญาขั้นพิจารณาขั้น

ไตร่ตรองเกิดได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงขั้นสติปัฏฐานหรอกแสนโกฏิกัปนั้นคงจะน้อยไป

ที่จะให้มีชีวิตอยู่ด้วยการะลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง


(:LOVE:)จาก.....การสนทนาธรรม มูลนิธิบ้านธรรมมะ ถนน เจริญนคร บุคโล ธนบุรี (:LOVE:)


(:LOVE:)กราบขอบพระคุณวิทยากรผู้บรรยายธรรคือท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ (:LOVE:)