[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 30 กรกฎาคม 2553 14:34:51หัวข้อ: the nail bind mind
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 กรกฎาคม 2553 14:34:51
(http://www.taklong.com/pictpost/t/92000PC94002191.jpg)


http://www.fungdham.com/download/song/allhits/22.wma


(http://nkgen.com/star1.gif)


ภาพถ่ายกล้วยไม้สวย ๆ จากฝี(ในมืือของบางครั้ง)เองแหละค่า


(http://nkgen.com/star1.gif)


..............................ธรรมะน่าคิดพิจารณาวันนี้.......................


ความไม่รู้{อวิชชา}เป็นมลทินที่สุดร้าย - อวิชฺชา ปรมํ มลํ {มลสูตร ๒๓/๑๐๕}


ธรรมะประจำวันที่ 30/07/2010ตะปูตรึงใจคือใจที่ถูกตรึงไว้ด้วยอกุศล จิตที่หยาบกระด้าง จิตที่ลังเลสงสัย จิตที่เป็น

โทสะชื่อว่าเป็นตะปูตรึงใจตรึงใจเอาไว้ไม่ให้เกิดกุศลธรรมตรึงใจเอาไว้ไม่ให้เกิด

ปัญญา ตรึงใจไว้ให้อยู่กับความไม่รู้คืออวิชชา ไม่ให้ละกิเลสและทำให้เสื่อมจากกุศล

ธรรมประการต่าง ๆ เพราะถูกตะปูคือกิเลสที่หยาบกระด้างตรึงไว้ให้ใจหยาบกระด้าง

ด้วยอกุศลธรรม
...............ตะปูตรึงใจ มี 5 ประการดังนี้................
1.บุคคลย่อมสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อจิต

สงสัยและไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็ย่อมไม่ศึกษาพระธรรมไม่น้อม

ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและไม่ขัดเกลากิเลสการที่บุคคลไม่ศึกษาพระธรรม.......ไม่

ขัดเกลากิเลสเป็นตะปูตรึงใจข้อที่ 1 ตรึงใจไว้ให้ไม่เจริญในกุศลธรรมและและตรึงใจ

ไว้ให้เจริญในอกุศลธรรมเพราะความสงสัยและไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เช่น เมื่อมี

บุคคลที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่เชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อหรือ

สงสัย เขาก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ และเมื่อ

ไม่ศึกษาพระธรรมก็ไม่มีทางขัดเกลากิเลส ละกิเลสได้เลยนั่นจึงเป็นตะปูตรึงใจของ

เขาไว้ให้อยู่กับอกุศลธรรม อยู่กับความไม่รู้ ไม่มีทางดับกิเลสได้เลย

หัวข้อ: Re: the nail bind mind
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 กรกฎาคม 2553 14:36:43
(http://www.taklong.com/pictpost/t/92000PC94002191.jpg)2.บุคคลย่อมสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมเมื่อจิตสงสัย

และไม่เลื่อมใสในพระธรรม บุคคลนั้นก็ย่อมไม่ศึกษาพระธรรมไม่น้อมประพฤติปฏิบัติ

ตามพระธรรมและไม่ขัดเกลากิเลสการที่บุคคลไม่ศึกษาพระธรรม...................ไม่ขัดเกลากิเลส

เป็นตะปูตรึงใจข้อที่ 2 ตรึงใจไว้ให้ไม่เจริญในกุศลธรรมและและตรึงใจไว้ให้เจริญใน

อกุศลธรรมเพราะความสงสัยและไม่เลื่อมใสในพระธรรมเช่น เมื่อบุคคลไม่เชื่อหรือ

สงสัยว่าพระไตรปิฎกเป็นคำสอนที่ถูก อาจจะเปลี่ยนไปเพราะมีการสังคายนาหลายครั้ง

เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้ว บุคคลนั้นก็ย่อมไม่ศึกษพระธรรม จึงไม่มีทางขัดเกลากิเลสละ

กิเลสได้เลยนั่นจึงเป็นตะปูตรึงใจของเขาไว้ให้อยู่กับอกุศลธรรมอยู่กับความไม่รู้ ไม่

มีทางดับกิเลสได้เลย

หัวข้อ: Re: the nail bind mind
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 กรกฎาคม 2553 14:39:25
(http://www.taklong.com/pictpost/t/92000PC94002191.jpg)3.บุคคลย่อมสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ เมื่อจิตสงสัย

และไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ บุคคลนั้นก็ย่อมไม่ศึกษาพระธรรมไม่น้อมประพฤติปฏิบัติ

ตามพระธรรมและไม่ขัดเกลากิเลส การที่บุคคลไม่ศึกษาพระธรรม...............ไม่ขัดเกลากิเลส

เป็นตะปูตรึงใจข้อที่ 3 ตรึงใจไว้ให้ไม่เจริญในกุศลธรรมและและตรึงใจไว้ให้เจริญใน

อกุศลธรรมเพราะความสงสัยและไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ เช่น บุคคลมีความสงสัยหรือ

ไม่เชื่อว่ามีบุคคลที่บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์จริงหรือไม่ เมื่อสงสัยหรือไม่เชื่อว่ามีการบรรลุ

ธรรมจริง ก็ไม่สนใจศึกษาพระธรรมและก็ไม่สามารถขัดเกลากิเลส ย่อมเป็นตะปูตรึงใจ

ให้ไม่พ้นไปจากความไม่รู้และอกุศลอื่น ๆ

4.บุคคลย่อมสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาเมื่อจิตสงสัยและ

ไม่เลื่อมใสในสิกขาบุคคลนั้นก็ย่อมไม่ศึกษาพระธรรมไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระ

ธรรมและไม่ขัดเกลากิเลส การที่บุคคลไม่ศึกษาพระธรรม........ไม่ขัดเกลากิเลส เป็นตะปู

{ตรึงใจข้อที่ 4 }ตรึงใจไว้ให้ไม่เจริญในกุศลธรรมและและตรึงใจไว้ให้เจริญในอกุศลธรรม

เพราะความสงสัยและไม่เลื่อมใสในสิกขา

หัวข้อ: Re: the nail bind mind
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 กรกฎาคม 2553 14:43:52
(http://www.taklong.com/pictpost/t/92000PC94002191.jpg)สิกขาในที่นี้คือ อธิศีลสิกขา{อธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา}สรุปคือข้อประพฤติ

ปฏิบัติในการดับกิเลสนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์ 8 หรือสติปัฏฐาน หากว่าบุคคลมี

ความสงสัยหรือไม่เชื่อว่าสติปัฏฐานเป็นหนทางเดียวในการดับกิเลสก็จะไม่ประพฤติ

ปฏิบัติตามทางสายกลาง ก็จะไม่สามารถดับกิเลสได้เป็นตะปูตรึงใจเขาไว้ให้อยู่ใน

ความไม่รู้และกิเลสประการต่าง ๆ และหากว่าบุคคลไม่เชื่อหรือสงสัยว่า การระลึกรู้

ลักษณะของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้เป็นหนทางดับกิเลส เมื่อไม่เชื่อหรือสงสัยก็จะไม่

ประพฤติปฏิบัติตามมหนทางนี้ก็ไม่สามารถดับกิเลสได้เป็นตะปูตรึงใจของบุคคลนั้น
.................................มาถึงข้อสุดท้าย.......................5.บุคคลเป็นผู้มีความโกรธ มีจิตกระทบกระทั่งคือมีความโกรธในบุคคลต่าง ๆ ในบุคคล

ที่ศึกษาธรรมร่วมกัน ก็เป็นตะปูตรึงใจข้อที่ 5 บุคคลนั้นก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระ

ธรรมไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและไม่ขัดเกลากิเลส  การที่บุคคลไม่ศึกษา

พระธรรม..................ไม่ขัดเกลากิเลสเป็นตะปูตรึงใจข้อที่ 5 ตรึงใจไว้ให้ไม่เจริญในกุศลธรรม

และตรึงใจไว้ให้เจริญในอกุศลธรรมตรึงใจในความไม่รู้และกิเลสเพราะความเป็นผู้ที่

มากด้วยโกรธและความผูกโกรธ


ประโยชน์ของการศึกษาธรรมคือเพื่อขัดเกลากิเลสด้วยความจริงใจ ขออนุโมทนา


ที่มา ณ.มูลนิธิเพื่อการศึกษาธรรม บ้านธรรมมะ บุคโล ธนบุรี โดย คณะวิทยากรและ อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
หัวข้อ: Re: the nail bind mind
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 30 กรกฎาคม 2553 18:21:43
สาธุ ๆ อนุโมทนาจารย์บางครั้งด้วยครับ