[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะจากพระอาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: 【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪ ที่ 09 กันยายน 2553 10:46:28หัวข้อ: อะไร คือ ธรรมมะ แล้ว ธรรมมะมีประโยชน์อย่างไร ? โดย ท่านพุทธทาส
เริ่มหัวข้อโดย: 【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪ ที่ 09 กันยายน 2553 10:46:28
(http://img41.imageshack.us/img41/1019/buddhadasa.jpg)


ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ Bdd_11 (http://www.youtube.com/watch?v=9irYjoRqs00#)
มีคนบางพวกซึ่งไม่ค่อยจะสนใจ ไม่ค่อย จะชอบธรรมะอยู่ก่อนแล้ว เขาจึงมีคำถามที่ไม่น่า

ฟัง เช่น พูดว่า ธรรมะธรรมเมอะทำไมกัน ? นี่สำหรับคนที่ไม่สนใจและไม่อยากจะสนใจ เพราะ

เขาไม่รู้ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่า " ธรรมะ "จึงมีความรู้สึกอย่างนั้น อาตมาจึงมีความเห็นว่า

เราควรจะทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ มีผู้ที่เข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่า " ธรรมะ "อยู่ในที่ทั่ว ๆ ไป คือ มีคนที่เกลียดธรรมะ โดย

รู้สึกไปว่า เป็นสิ่งที่ขัดขวางความสนุกสนานของตน หรือไม่เกี่ยวข้องกันกับตน ความรู้สึกเช่นนี้

เป็นผลร้ายแก่สังคม คนที่เป็นชั้นครูบาอาจารย์ สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย ยังมาขอถามด้วยการตั้งคำถาม

ว่า " ธรรมะกับโลกนี่มันเข้ากันได้หรือไม่ ? "อาตมาถึงกับรู้สึกสะดุ้งว่า ทำไมคนชั้นครูบาอาจารย์ สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย มาตั้งคำถาม

ว่าอย่างนี้ นี่แสดงว่า ไม่มีการเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า " ธรรมะ " กันเสียเลย แม้ในบุคคลชั้นครูบาอาจารย์ แล้วชนชั้นลูกศิษย์จะเข้าใจได้อย่างไร ?

รู้สึกว่า " ธรรมะ " ยังได้รับความเป็นธรรมน้อยไป คือได้รับความสนใจน้อยไปกว่าที่ความเป็นจริงนั้น " ธรรมะ " มีประโยชน์และมีความจำเป็น

อย่างยิ่งอาตมามองเห็นเหตุผลอย่างนี้ จึงได้ให้หัวข้อการบรรยายครั้งนี้ว่า " ธรรมะ ทำไมกัน ? " ทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไป การที่เราจะรู้ว่า

" ธรรมะ ทำไมกัน ? " นั้น จะต้องรู้เสียก่อนว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างไร ? หรือ คืออะไร ? ดังนั้นเราจะต้องพูดกันในหัวข้อว่า " ธรรมะนั้นคือ

อะไร ? "กันเสียก่อน แล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะเข้าใจได้ว่า" ธรรมะนั้น ทำไมกัน ? " หรืออาจจะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอธิบายกัน

อีกก็ได้ ถ้าเขารู้ว่าธรรมะคืออะไร ?เมื่อถามว่า " ธรรมะ " คืออะไร ? คำตอบที่จะเป็นบทนิยามที่กะทัดรัดที่สุดจะมีดังต่อไปนี้

ขอให้ตั้งใจฟังและกำหนดส่วนแห่งบทนิยามนั้น ๆ" ธรรมะ " คือระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่ง

วิวัฒนาการของเขา ทั้งในส่วนปัจเจกชนและทั้งในส่วนสังคม และทั้งฝ่ายวัตถุ ฝ่ายจิตใจถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็จะพูดแต่เพียงว่า

ธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา ขอได้โปรดกำหนดให้ดี ๆ จะช่วยให้

เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า ถ้าเราจะมีบทนิยามสั้น ๆ ก็จะมีแต่เพียงว่า " ธรรมะ คือ ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุก

ตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา " คำแรก ธรรมะ คือ ระบบการปฏิบัติจะพูดกันถึงคำว่า " ระบบ " เสียก่อนคำว่า " ระบบ " ท่านทั้งหลายก็ทราบดี

อยู่แล้ว

ว่ามันหมายถึงหลายอย่างรวมกันเป็นระบบ หรือเป็น system การกระทำอย่างเดียวหรือข้อเดียวยังไม่พอ ต้องหลายข้อหรือหลายอย่างมารวม

กันเป็นระบบ เป็นระบบแห่งการปฏิบัติ ก็หมายความว่าการปฏิบัติหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ข้อรวมกันเป็นระบบหนึ่ง ๆ สำหรับมนุษย์จะต้อง

ปฏิบัติถ้าถามว่า ทำไมจะต้องเป็นระบบ ? ก็ตอบได้ว่า ลองเหลือบตาดู หรือใคร่ครวญดูคำนวณดู จะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น

ระบบ เช่น ร่างกายนี้ ก็เป็นระบบ ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนแห่งโลหิต ระบบการสร้างเนื้อหนัง ระบบการรับประทาน ระบบ

การขับถ่าย มันเป็นระบบ ประกอบกันเข้าเป็นระบบใหญ่ คือร่างกายของคน ๆ หนึ่งโลกทั้งโลกนี้ก็ประกอบอยู่ด้วยระบบ

มากมาย ชีวิตของคนคนหนึ่งก็ประกอบอยู่ด้วยระบบหลาย ๆ ระบบ การงานของคนก็ประกอบอยู่ในระบบหลาย ๆ ระบบ ล้วนแต่เป็นระบบ

ดังนั้น การที่จะประพฤติกระทำให้ถูกต้องเพื่อผลอันสมบูรณ์ มันก็ต้องมีการกระทำที่เป็นระบบ

ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า ระบบของการปฏิบัติ ไม่พูดว่า การปฏิบัติเพียงข้อใดข้อเดียว คำแรก

ก็คือคำว่า " ระบบของการปฏิบัติ "ทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำว่า " การปฏิบัติ " การปฏิบัติ " หมายถึงการกระทำ ; ธรรมะนั้น

เป็นการกระทำ ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ หรือการล่าเรียนเฉย ๆ ต้องเป็นการกระทำจึงจะเป็นตัวธรรมะ นี้ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา ท่าน

ถือกันอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเพียงคำสอน

แล้วเก็บไว้ในตู้ในสมุด" ธรรมะ " คือตัวการปฏิบัติอยู่ที่กายที่วาจา ที่ใจ ความรู้นั้นก็จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ

เมื่อพูดถึงการปฏิบัติย่อมรวมเอาความรู้ไว้ด้วยคือ ต้องมีความรู้ที่ถุกต้องสำหรับที่จะปฏิบัติ ในที่นี้ก็มาระบุถึงระบบแห่งการปฏิบัติเสียเลย หมาย

ความว่ารวมเอาความรู้ไว้ด้วย แต่ขอให้เข้าใจไว้เสมอไปว่า ลำพังความรู้นั้นไม่พอ ต้องมีการปฏิบัติ ครั้นปฏิบัติแล้ว ผลของการปฏิบัติย่อม

เป็นมาเองโดยอัตโนมัติ จึงไม่ได้พูดถึงผลของการปฏิบัติ พูดถึงตัวการปฏิบัติก็พอ

( จากหนังสือ " ชุมนุมปาฐกถาธรรม ทางวิทยุ เล่ม 1 " ของท่าน พระพุทธทาส ภิกขุ )

http://forums.212cafe.com/boxser/ (http://forums.212cafe.com/boxser/)


หัวข้อ: Re: อะไร คือ ธรรมมะ แล้ว ธรรมมะมีประโยชน์อย่างไร ? โดย ท่านพุทธทาส
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 15 กันยายน 2553 04:15:12


อนุโมทนาสาธุธรรมค่ะ...