[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 15 กันยายน 2553 12:31:44หัวข้อ: 動員組織 สำรวมอินทรีย์ ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 15 กันยายน 2553 12:31:44
(http://www.seesod.com/storage34/IxVsXaviPo1277873758/o.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/17.wmaการสำรวมอินทรีย์ เป็นชื่อของสติที่เกิดขึ้นสำรวม

สังวร คือ ปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เราทำสำรวมแต่เพราะสติเกิดจึงชื่อว่า

สำรวมอินทรีย์ ข้อความจากพระไตรปิฎกมีดังนี้..............................


พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 319


................................อินทรีย์สังวร........................
   

{๑๒๒}มหาบพิตรอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารใน

อินทรีย์ทั้งหลาย

มหาบพิตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิต

ไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวม{จักขุนทรีย์}ที่เมื่อไม่สำรวม

แล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรม ชื่อว่า รักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุ

ฟังเสียงด้วยโสต................ดมกลิ่นด้วยฆานะ...............ลิ้มรสด้วยชิวหา

ถูกต้อง{โผฏฐัพพะ}ด้วยกาย........... รู้เเจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ

แล้วไม่ถือนิมิตไม่ถือ{อนุพยัญชนะ}เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์

ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้{อกุศลธรรมอันลามก}คือ อภิชฌาและ

โทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมใน

มนินทรีย์ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวย

สุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในมหาบพิตรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง

ทวารในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แล..........................