[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsak ที่ 16 กันยายน 2553 12:41:56หัวข้อ: ทุกศาสนาสอนให้พึ่งสิ่งสูงสุดของตนเพื่อเข้าสู่สวรรค์นิรันดร(นิพพาน)
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ 16 กันยายน 2553 12:41:56

     

            [1]  ศาสนาอิสลาม : คนใดที่ละทิ้งความศรัทธา คนนั้นจะพินาศและจะอยู่นรกอย่างนิรันดร (ซุเหราะฮฺ อัลอิมรอน 90)        ศาสนาคริสต์ : ในผู้อื่น ความรอดไม่มีเลย  ด้วยนามอื่นซึ่งเขาทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ4:12) สมาคมพระคริสตธรรมไทย พระคริสตธรรมคัมภีร์  พันธสัญญาเดิมและพันธ สัญญาใหม่ หน้า ๒๖๐ข้อเขียนของคณขาดความรู้จริงในเกือบทุกประเด็น  แต่ผมขออธิบายแค่ 2 ประเด็นนี้ก่อน

1. คนใดที่ละทิ้งความศรัทธา คนนั้นจะพินาศและจะอยู่นรกอย่างนิรันดร (ซุเหราะฮฺ อัลอิมรอน 90)

ศรัทธ่า คือ ความเชื่อในเอกะของอัลลอฮฺ เขาเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า ไม่มีพระอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ  =  ก็คือเขาจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์นิรันดรของอัลลอฮฺได้อย่างไร ถ้าเขาไม่เชื่อและศรัทธาในอัลลอฮฺ ว่าเป็นพระเจ้า

2.    ศาสนาคริสต์ : ในผู้อื่น ความรอดไม่มีเลย  ด้วยนามอื่นซึ่งเขาทั้งหลายรอดได้     พระเยซูตรัสว่า  “จงเข้าไปทางประตูแคบ  เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก” = ทางรอด คือ การเข้าไปสู่สวรรค์นิรันดรของพระเจ้า  คนทั่วไปทำไม่ได้ เพราะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆ จึงต้องเข้าไปอยู่ในสรวงสวรรค์ของพระคริสต์ (คือ พุทธเกษตร)ไว้ก่อน ไปค่อยๆฝึกละกิเลสเพื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์ที่นั่น  เพราะประตูเล็กของพระเยซูเป็นที่ปลอดภัย  ก็คือเราต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อนำเราเข้าสู่สวรรค์นิรันดร

3. ศาสนาพุทธมหายานก็สอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าต่างๆ เพื่อนำไปพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าองค์นั้น เช่น พึ่งพระอมิตา เพื่อนำไปฝึกวิชาที่นั่น  ค่อยๆละกิเลสจนสามารถเข้านิพพานได้  เพราะมนุษย์จะพึ่งตัวเองเพื่อเข้านิพพานเป็นไปได้น้อยมาก  เราจึงต้องพึ่งพระพุทธเจ้า

นิพพาน = สวรรค์นิรันดร ในศาสนาคริสต์และอิสลาม เพราะสวรรค์ในกามภูมิเป็นสวรรค์ชั่วคราวเท่านั้น ที่ๆไม่เป็นทุกข์ชั่วนิรันดรมีที่เดียว คือ นิพพาน

4.  ศาสนาพุทธเถรวาท พระพุทธองค์ก็สอนให้พึ่งพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อน จะไม่ตกนรก ขึ้นสวรรค์อย่างเดียว  แล้วก็ค่อยๆฝึกวิชาละกิเลสต่อไปเรื่อยไในโลก

"ผู้ถือเอาพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยอุดมคุณอย่างนี้นั้น ชื่อว่าพ้นจากอบาย ทั้งยังจะได้เกิดในเทวโลก"

"ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้ว จักไม่เข้าสู่อบายภูมิ ครั้นละจากอัตภาพของมนุษย์แล้ว ย่อมยังกายของเทพให้บริบูรณ์"

"ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้ ชื่อว่าจะเป็นผู้บังเกิดในนรกเป็นต้นย่อมไม่มี อนึ่งพ้นจากการบังเกิดในอบายแล้ว ยังจะเกิดขึ้นในเทวโลกได้เสวยมหาสมบัติ"


สรุป

เห็นหรือยังครับ  ทุกศาสนาสอนให้พึ่งพาสิ่งสูงสุดโดยให้ศรัทธาแล้วเชื่อในสิ่งนั้นทั้งสิ้น  ถ้าคุณอยู่ในศาสนาพุทธเถรวาท  แต่ไม่รู้หลักการพ้นนรกง่ายๆแบบนี้ คุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะตกนรกหรือไปอบายภูมิ เพราะโลกมนุษย์ที่ไม่ต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้า(พระพุทธเจ้า)เป็นประตูใหญ่ที่เสี่ยงมากในการตกนรก

ถ้าพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดในศาสนาต่างๆไม่ใช่สิ่งเดียวกัน  คนคริสต์เปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธ  คนอิสลามเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ ฯลฯ  เขาก็จะนำสิ่งสูงสุดในศาสนาใหม่ มาตีกันกับสิ่งสูงสุดในศาสนาเก่า  แล้วพระเจ้าในศาสนาเก่าของเขา  จะจับเขาไปลงนรกก็ไม่ได้  เพราะเข้าได้รับความคุ้นครองจากพระเจ้าในศาสนาใหม่