บทสวดและคำขออโหสิกรรม

<< < (2/2)

เงาฝัน:


           


                    บทสวดและคำขออโหสิกรรม

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

(นะโม 3 จบ) " สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต "

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม
พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ
ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้
ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร
ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ …

"คนเราเกิดมาหลายภพชาติ ต่าง มีเจ้ากรรมนายเวรต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง "

ครูบ้านนอก.คอม       


                แผ่เมตตตา

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณบิดาและมารดา คุณครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมทั้งท่านผู้มีพระคุณ ที่ได้ให้อาหารและปัจจัยสี่แก่ข้าพเจ้า ขอท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้า คิดและหวังสิ่งใด ขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จงสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพญายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔, พระธรณี, พระคงคา, พระเพลิง, พระพาย, เจ้าที่-เจ้าทาง, เจ้าทุ่ง-เจ้าท่า-เจ้าถ้ำ, เจ้าป่า-เจ้าเขา, เปรต, อสุรกาย, ผีสางนางไม้, สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสาร และ ณ.สถานที่แห่งนี้ ขอจงมารับกุศลผลบุญอันนี้ อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดี ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอผลบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัย ส่งผลให้ ไม่ว่าข้าจะอยู่ในที่ใด เกิดในชาติไหน ๆ จงอย่าประสบ อย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ตลอดกาลเทอญ.

...หลวงปู่พุทธะอิสระ...

(ขอผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้ กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อเพื่อสร้างผลบุญบารมีต่อไป)


 (:88:)  http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=10049
อนุโมทนาค่ะ

Mckaforce:
 (^^) (^^) (^^) (^^) (^^)

kaewjanaron:
ขออโหสิกรรมด้วยนะครับ สิ่งใดที่ล่วงเกินในอดีตปัจจุบันและอนาคต
ผมขอขมาและอโหสิกรรม ณที่นี้ด้วยครับผม

เงาฝัน:


ถอนคำสาปแช่งที่ก่อเกิดวิบากกรรม
      วันทามิ
วันทามิ  พุทธัง            สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม   ภันเต
วันทามิ  สังฆัง            สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม   ภันเต
วันทามิ  ปัจเจกะพุทธัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม   ภันเต
วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง  โพธิรุกขังเจติยัง 
                               สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม  ภันเต
วันทามิ  คุรูอุปชาอาจาริย  คุนัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม  ภันเต
วันทามิ  มาตาปิตุนัง     สัพพะเมโทสัง  ขะมะตะเม  ภันเต
วันทามิ  ภันเต  ภะคะวา  โลกะนาถัง  อะตีตัง  เมโทสัง
อนาคะตัง  เมโทสัง  ปัจจุปันนัง  เมโทสัง  ขะมะตะเม  ภันเต
วันทามิ  สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปัพพะเต  สุมะนะกุเต  โยนะกะปุเร

นัมมะทายะนะทิยา  ปัญจะปาทะวะรัง  ฐานัง  อะหังวันทามิ  ทุระโต
อะหังวันทามิ  ธาตุโย  อะหังวันทามิ  สัพพะโส  สีสัง  เม  ปัจจุมัง  กัตตะวา
ทีปัญจะ  นัยยะนา  ทะวะรัง  วะจะสา  ธูปะกาเรนะ  มะนะสา  จตุคันธะกา
พุทธะคาระวะตา  ธัมมะคาระวะตา  สังฆะคาระวะตา
สิกขาคาระวะตา  สะมาธิคาระวะตา  อัปปะมาทะคาระวะตา  ปฏิสันฐาคาระวะตา

อิเจวะ  มัจจันตะนะ  มัตตะเนยยัง  นะมัตตะมาโน  ระตะนัตตะยัง 
ยังปุญญาภิสัญทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ  หะอันตะราตโย

อามันตะยามิโว  ภิกขะเว  ปติเวทะยามิโว  ภิกขะเว  ขะยะวะยะ
ธัมมาสังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ

อิทัง  เม  ญาตินัง  โหตุ  สุขิตาโหตุ  ญาตะโย
ขอบุญนี้  จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด

สัพเพ  สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา          จงเป็นสุข ๆ เถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา   จงเป็นสุข ๆ เถิด  อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา          จงเป็นสุข ๆ เถิด  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานัง  ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกาย  สุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

           คำอธิษฐานถอนคำที่เป็นมิจฉาทิฐิ
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (3จบ)
             
                 อิมัง  มิจฉา  อะธิษฐานัง  ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ       อิมัง  มิจฉา  อะธิษฐานัง  ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ      อิมัง  มิจฉา  อะธิษฐานัง  ปัจจุทธะรามิ

ข้าพเจ้า(ทั้งหลาย)ขอถอนคำอธิษฐานที่ไม่ดี  ถอนคำสาป  ถอนคำแช่ง
ที่ข้าพเจ้า ฯ ได้ตั้งขึ้น  ด้วยกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน 
ด้วยราคะ  ด้วยโทสะ  ด้วยโมหะ  ด้วยมิจฉาทิฐิ
เป็นไปเพื่อความพยาบาท  เบียดเบียน  สร้างเวรสร้างกรรม
ไม่ประกอบด้วยธรรม  ไม่ประกอบด้วยวินัย  ไม่ประกอบด้วยกุศล
ไม่ประกอบด้วยปัญญา  ไม่ประกอบด้วยบารมี 
คำใดที่ข้าพเจ้า ฯ ได้อธิษฐานไว้  สาปแช่งไว้ 
ในอดีตชาติก็ดี  ปัจจุบันก็ดี  ระลึกได้ก็ดี  ระลึกมิได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้น

และหากผู้ใดที่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ฯ ตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติก็ดี
และคนรักชอบข้าพเจ้า ฯ ก็ดี  หากมีผู้หนึ่งผู้ใดได้คิดร้ายกับข้าพเจ้า ฯ
และแช่งข้าพเจ้า ฯ ไว้ทั้งทางลับและทางแจ้ง 
ขอให้สิ่งนั้นอย่าเป็นโทษ  อย่าเป็นกรรมแก่กันและกันเลย

ข้าพเจ้า ฯ อาราธนาคุณพระพุทธเจ้า  พระธรรมเจ้า  พระสงฆ์เจ้า
พระแม่ธรณี  พระแม่คงคา  แม่พระเพลิง  แม่พระพาย 
และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง  มาเป็นพยานว่า.....
ข้าพเจ้า ฯ ขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น
ถอนคำสาปเหล่านั้น  ถอนคำแช่งเหล่านั้น  ร้อยหน  พันหน 
หมื่นหน  แสนหน  ล้านหน  ณ  กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ

นะถอน  โมถอน  พุทถอน  ธาถอน  ยะถอน  สิ่งไม่ดีออกไป
ถอนด้วย  นะโมพุทธายะ

หากมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัว  อยู่ในสังขารของข้าพเจ้า ฯ
ขอให้ออกไปด้วยเถอะ  สาธุ
และข้าพเจ้า ฯ ขอยกโทษอโหสิกรรมและให้อภัยในความบกพร่อง
ผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ทุกชีวิต  ทุกวิญญาณ
ในทุกสถานที่  ในกาลทุกเมื่อเทอญ

ขอให้กุศลที่ข้าพเจ้า ฯ ถอนคำสาปแช่งที่ผู้อื่นมีต่อข้าพเจ้า ฯ
และข้าพเจ้า ฯ มีต่อผู้อื่น  ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกลับมาให้
ความสว่างและความเจริญแก่ข้าพเจ้า ฯ  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พุทธังคุ้ม         ธัมมังคุ้ม         สังฆังคุ้ม
พุทธังรักษา      ธัมมังรักษา     สังฆังรักษา
พุทธังประสิทธิ  ธัมมังประสิทธิ  สังฆังประสิทธิ
          ดังคำอธิษฐานดั่งนี้เทอญ 

Ti shan - เล่าสู่กันฟัง
:http://www.navagaprom.com/oldsite/job.php?id=16&db=job2

เงาฝัน:


ข้าพเจ้า ขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสาวกทุกองค์พระโพธิ์สัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทพเทวาทุกองค์ ครูอุปฌาอาจารย์สืบๆ ต่อๆกันมา พ่อเกิดแม่เกิดทุกภพชาติ ผู้มีคุณผู้สูงชาติทุก ๆ ท่าน จงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์ทุกประการเทอญ

บุญ กุศลใดใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเท่าใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้น ให้แก่จิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาล ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าทวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒน์มงคล อุดมสมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อธิบดี และญาณสมบัติอันเป็นทิพย์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงสำเร็จสมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการตลอดทุกเพลาและราตรี ขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดามารดา ช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาว-ลูก ชาย ให้ปราศจากโรคภัยอันตรายแพ้วพาน มีปัญญาญาณดวงตาเห็นสัจจธรรม เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ

อนึ่ง บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการ ขอป่าวประกาศคุณงามความดีของท่าน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสนโกฎิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา ทั้ง ๓๑ ภูมิ จงรับรู้รับทราบ คุณงามความดีที่ท่านได้ทำแล้ว จงทุกประการเทอญ

ใดใด ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ที่เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมากรรมเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สิ่งใดทั้งสิ้นที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมเป็นธรรมทานให้ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมบารมีแก่ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใด ที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรม ขอให้พลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยเทอญ
 
อัญเชิญ พระศรีอาริย์ พระอริยอรหันต์ พระอิศวร พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ แม่พระพาย แม่พระเพลิง แม่พระพิรุณ พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เทพเทวาทั้งหลาย นายนิรบาลทั้งหลาย ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาส่วนบุญกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมนำข่าวการอธิษฐานบุญของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั้งหน้ากันทุกภูมิทุกชั้น และช่วยกันทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วยเทอญ

อิทัง บุญญพลัง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
 ด้วย เดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดี ข้าพเจ้าขอตั้งจิตกุศลนี้เป็นมหาธรรมทาน เพื่ออบรมหนทางความดับ ไม่มีเหลือเชื้อแห่งอาวสะกิเลสตน แด่ผู้ใฝ่ในธรรม และผู้เคารพเลื่อมใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอส่งผลบุญกุศล อันเกิดจากการนี้ อุทิศให้ พ่อเกิดแม่เกิด ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สืบๆ ต่อกันมา ผู้มีคุณผู้สูงชาติ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ เจ้าบ่าวนายใช้ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทล่วงเกิน และมีสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ขอจงได้รับ และอโหสิกรรมอนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้า พร้อมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงปราศจากทุกข์และมีสุข เกิดปัญญาญาณยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับ ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ นิพพานัง ปรมัง สุขขัง ปูเชมิ
__________________
ขอใจทุกดวงมีสุขปราศจากทุกข์
ดวงจิตเกิดปัญญาญาณ
นำมาแบ่งปันโดย บุญญสิกขา - พลังจิตดอทคอม

เงาฝัน:กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินท่านทั้งหลาย ต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี...

   “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์   พระธรรมเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอริยสังฆเจ้าทุก ๆ พระองค์   พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอรหันต์สาวกเจ้าทุก ๆ พระองค์   ท่านท้าวพระยายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาล และพระสยามเทวาธิราชทุก ๆ พระองค์   ขอจงโปรดเมตตาแก่กันและกัน และแก่ผู้เคยล่วงเกิน ต่อข้าพระพุทธเจ้า มาแล้ว   ทั้งหลายทั้งปวง ในทุกกัปทุกกัลป์ทุกอสงไขย จนถึงปัจจุบันชาติ...

     ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึง   พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา บุตรธิดา ภรรยาสามี   ลูกหลานเหลนทั้งหลาย ญาติมิตรสหายทั้งหลาย หมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลาย   คู่แข่งคู่ค้า คู่รักคู่แค้น คู่บุญคู่กรรมทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย   อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนพรหมเทพเทวดา มนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ   สรรพเจ้ากรรมนานเวรทั้งหลายทั้งปวง ทุกท่านทุกพระองค์ ที่เคยเข่นฆ่า   ทำร้ายรังแก ปล้นจี้ ลักขโมย เบียดบังยักยอก   ข่มขืนผิดประเวณี โกหกหลอกหลวงต้มตุ๋น คดโกง ตระบัดสัตย์ หักหลัง ทรยศ อกตัญญู เสียดสีด่าว่า บังคับฝืนใจ ให้กินเหล้าเมายา ทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเอง   หรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหน ไม่ว่าในชาติภพนี้   หรือในภพชาติใด ๆ ก็ตาม ในทุกกัปทุกกัลป์ทุกอสงไขย ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา   ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้   อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกข์กายก็ดี ทุกข์ใจก็ดี   ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้น   ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

   การอาฆาตพยาบาท สาปแช่ง   จองเวรจองกรรมใด ๆ  ที่ ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้ หรือผูกใจเก็บไว้   ในชาติภพนี้ หรือภพชาติใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าให้อโหสิกรรม ยกเลิก   ให้เป็นโมฆะทั้งสิ้น เพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกัน นับแต่บัดนี้   ตราบจนถึงพระนิพพาน

   ขอให้เราท่านทั้งหลาย   ที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อ พ่อเกิดแม่เกิด   พรหมเทพเทวดา ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ทราบว่า   บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้ว   และจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีต มาเป็นเหตุทำร้ายทำลาย   เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไป

   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย   ขออนุโมทนาความดี กับ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรมเจ้าทุกๆ พระองค์ พระอริยสังฆเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์   พระอรหันต์สาวกเจ้าทุก ๆ พระองค์ ท่านท้าวพระยายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาล   และพระสยามเทวาธิราชทุก ๆ พระองค์ ที่โปรดเมตตากรุณา เสด็จมาเป็นสักขีพยาน   ในการอโหสิกรรม ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
 
     ด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้   ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า   จงกรุณาอโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทอญ  "

คำประกาศให้อโหสิกรรม
โดย.. พระอาจารย์ภาสกร  ภูริวฑฒโน
http://www.tairomdham.net/index.php/topic,4982.new.html#newร่วมคำประกาศให้อโหสิกรรม..
อนุโมทนาสาธุท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาทั้งหมดค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว